Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Basic Office Solutions B.V.:

Artikel 1 – Duur, prijs en facturering bij huurovereenkomsten en serviceovereenkomsten

1.1    De looptijd bedraagt het, op de overeenkomst, vermelde aantal maanden. Indien de apparatuur in de loop van de kalender maand is geleverd, dan zal het factureren aanvangen op de eerste dag volgend op de maand van levering. De overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met een jaar, tenzij deze overeenkomst minimaal drie maanden voor het verstrijken van de huurperiode door één van de partijen aan de andere partij door middel van een aangetekend schrijven zal zijn opgezegd.

 • Indien op de overeenkomst is gekozen voor all-in, zijn de genoemde huurprijzen inclusief de kosten van de huur, vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden en verbruiksmaterialen, met uitzondering van onder meer papier, stempels en nietjes. De verstrekte verbruiksmaterialen zijn voldoende om, bij een normaal gebruik, het vastgestelde aantal tellertikken te produceren. Indien is gekozen voor huur inclusief service, exclusief verbruiksmaterialen, zijn de genoemde huurprijzen inclusief de kosten van huur, vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden. Indien deze overeenkomst exclusief service is afgesloten, komen de vervanging van onderdelen en de uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden, alsmede de verstrekking van voorgenoemde materialen, voor rekening van de Relatie.
 • Bij het einde van de looptijd van deze overeenkomst is de Relatie verplicht de apparatuur in goede en complete staat, met alle daarbij behorende documenten weer aan Basic Office ter beschikking te stellen. Relatie verklaart te erkennen, dat niet tijdige teruggave schade voor Basic Office zal opleveren, welke door hem zal worden vergoed. Daarnaast verbeurt Relatie een onmiddellijk opeisbare boete van euro 45,- (zegge vijfenveertig euro) voor iedere dag, dat de apparatuur te laat ter beschikking wordt gesteld. Voor retourtransport zullen kosten in rekening worden gebracht. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de op dat moment bij Basic Office in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van Basic Office en dienen bij het einde van de looptijd van deze overeenkomst aan Basic Office te worden geretourneerd.
 • Onder tellertik wordt verstaan een zwart / wit afdruk van het formaat A4. Bij een copyprinter worden zowel de tellertik, als het masterverbruik als een A4-tellertik geregistreerd. Bij plaatsing van een A3-drum worden zowel de tellertik als het masterverbruik, als tweemaal A4 geregistreerd. Bij afdrukapparatuur voorzien van een A3-drum wordt de A3-tellertik tevens als tweemaal A4 geregistreerd.
 • Indien een all-in huurovereenkomst is gesloten, verplicht de Relatie zich aan het einde van iedere overeen gekomen afrekentermijn een correct en volledig ingevulde tellerstandkaart of een door Basic Office verstrekte verzamellijst aan Basic Office te zenden, welke de basis vormen voor de periodieke afrekening van de gemaakte tellertikken en additionele tellertikken. Deze tellerstandkaart / lijst zal door Basic Office op voorhand aan Relatie worden verstrekt. Als de tellerstandkaart / lijst niet op de vijfde dag na de genoemde periode in het bezit is van Basic Office, zal Basic Office een factuur zenden op basis van het gemiddelde van hetgeen gedurende de voorafgegane periodes is gefactureerd. Een opgetreden verschil wordt met de factuur over de daarop volgende periode aan de hand van de dan ontvangen tellerstand gecorrigeerd. Dit artikel is alleen van toepassing voor apparatuur welke is voorzien van een teller.
 • De huurovereenkomst is van de zijde van Relatie slechts met vooraf door Basic Office verstrekte schriftelijke toestemming overdraagbaar.
 • Relatie zal de overeenkomst niet tussentijds kunnen opzeggen.

 

Artikel 2 – Levering

Opgaven van levertijden worden steeds naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen. Opgegeven levertijden zijn niet te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering dienst Basic Office steeds schriftelijk in gebreken te worden gesteld en moet Basic Office een redelijke termijn worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

 

Artikel 3 – Risico

Basic Office zal de, in de overeenkomst, vermelde apparatuur voor eigen rekening verzekeren en verzekerd houden tegen risico’s van water, brand en diefstal. Hierbij geldt dat Relatie een eigen risico van euro 454,- (zegge vierhonderdenvierenvijftig euro) per object per evenement dragen, hetwelk door Basic Office aan Relatie in rekening zal worden gebracht. Relatie zal de apparatuur als een goed huisvader gebruiken overeenkomstig aard en bestemming. In geval van enig evenement met betrekking tot de apparatuur is Relatie verplicht binnen vierentwintig uur schriftelijk alle gegevens hieromtrent aan Basic Office te verschaffen.

 

Artikel 4 – Technische service

 • Basic Office, of een door haar aangewezen partij, draagt zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de apparatuur of verstrekt Relatie informatie over het in gebruik nemen van de apparatuur.
 • Basic Office zal de apparatuur in bedrijfsklare toestand houden en alle daartoe noodzakelijke onderhoud- en reparatiewerkzaamheden verrichten. Basic Office zal daartoe technisch servicepersoneel ter beschikking stellen en wel tijdens de werktijden van Basic Office, binnen een redelijke tijdsduur na bericht van Relatie dat de apparatuur niet naar behoren functioneert.
 • Relatie is verplicht die maatregelen te treffen, zodat de apparatuur op eenvoudige wijze kan worden geplaatst. De door Relatie aangewezen locatie voor plaatsing dient minimaal te voldoen aan de specificaties, zoals vermeld in de, bij de machine behorende, handleiding(en).
 • Indien deze overeenkomst inclusief service is afgesloten komen vervanging van onderdelen en uitvoering van onderhoud- en reparatiewerkzaamheden niet voor rekening van Relatie; uitgezonderd beschadigingen en nalatigheid van Relatie die een verkorting van de levensduur van (delen van) de apparatuur tot gevolg hebben en / of kosten veroorzaken ten gevolge van verkeerd gebruik. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat alle reparaties, veranderingen, verplaatsingen of afstellingen verricht door andere dan door Basic Office gemachtigde personen, Basic Office ontslaat van alle verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend.
 • Bij gebruik door Relatie van andere dan door Basic Office geleverde of goedgekeurde onderdelen, papier alsmede verbruiksmaterialen, is Relatie gehouden alle daardoor veroorzaakte schade aan Basic Office te vergoeden en vervallen alle aanspraken van Relatie op Basic Office.

 

Artikel 5 – Controle

 • Relatie verleent, te allen tijde, gedurende de normale kantooruren aan één of meer door Basic Office aangewezen personen toegang tot de plaats waar de apparatuur zich bevindt, teneinde zich ervan te overtuigen van de naleving door de Relatie van al haar verplichtingen uit deze overeenkomst voortvloeiend, om de door Basic Office noodzakelijke geachte controle of reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en / of zich rechtens weer in het bezit te stellen van de apparatuur.
 • De door Basic Office aangewezen personen zullen zich houden aan, de door Relatie te stellen, toegang- en veiligheidseisen, voor zover van toepassing.

 

Artikel 6 – Betaling

 • Relatie kan geen beroep doen op korting, of verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot de betalingsverplichting die voor hem uit deze overeenkomst voortvloeit.
 • Relatie verleent tot wederopzegging machtiging aan Basic Office de bedragen, die van Relatie ter zake van deze huurovereenkomst te vorderen zijn, middels automatische incasso te doen afschrijven van de bankrekening, die Relatie thans aanhoudt onder het in deze overeenkomst vermelde bankrekeningnummer. Belangrijke punten uit de voorwaarden van bankgiro-bedrijfsincasso: indien Relatie niet akkoord gaat met een uit hoofde van deze machtiging verrichte afschrijving, kan Relatie binnen 5 werkdagen na debitering aan zijn bank opdracht geven tot terugboeking. Onder werkdag wordt in deze verstaan: elke dag dat de kas van De Nederlandse Bank N.V. is geopend. De verstrekte machtiging kan Relatie te allen tijde weer intrekken. Hiervoor kan Relatie zich wenden tot de incasant of zijn bank. Indien Relatie geen machtiging bankgiro-bedrijfsincasso verleent, dan is Basic Office gerechtigd euro 4,54 administratiekosten over het factuurbedrag in rekening te brengen. In geval van storneren behoudt Basic Office zich het recht voor deze administratiekosten alsnog te innen.
 • Betaling respectievelijk automatische incasso van het door Relatie verschuldigde bedrag zal plaatsvinden op het op de factuur aangegeven betaaladres binnen dertig dagen na factuurdatum.
 • Indien Relatie niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Basic Office, zonder enige ingebrekestelling, het recht Relatie over het gehele verschuldigde bedrag 1,25% rente per maand – of de wettelijke rente, als deze hoger is- van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan Basic Office toekomende rechten, waaronder het recht om op Relatie alle onder de invordering vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, de laatste ten belopen van tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van euro 114,- te verhalen. Basic Office heeft alsdan tevens het recht al haar verplichtingen, in het bijzonder het verlenen van service en het verstrekken van verbruiksmaterialen, op te schorten, onverminderd het bepaalde in artikel 8.1.

 

Artikel 7 – Prijswijziging

Basic Office kan de prijs tussentijds wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van deze overeenkomst. De wijziging kan onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en /of wijzigingen in de koersverhouding en /of door de Nederlandse overheid genomen maatregelen. De prijswijziging zal, tenzij het een wijziging betreft als gevolg van enige overheidsmaatregel, overeenkomstig de verandering zijn van het door het CBS gepubliceerde indexcijfer inzake CAO-lonen, sector particuliere bedrijven.

 

Artikel 8 – Recht tot ontbinding

 • Basic Office heeft het recht deze huurovereenkomst terstond zonder rechtelijke tussenkomst en zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, te beëindigen en zich op kosten van Relatie in het bezit van de apparatuur te stellen, indien Relatie enige bepaling van deze overeenkomst niet stipt nakomt, in het bijzonder enige factuur niet op tijd voldoet, dan wel op de apparatuur beslag wordt gelegd of de apparatuur uit de feitelijke macht van Relatie geraakt. Onverminderd het recht van Basic Office op volledige schadevergoeding, zal Relatie tenminste een schadevergoeding aan Basic Office verschuldigd zijn, gelijk aan het totaal van alle dan nog niet betaalde, vervallen termijnen, alsmede de termijnen die zouden verschijnen, wanneer de overeenkomst niet zou zijn beëindigd.
 • Relatie is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de apparatuur wil uitoefenen, in het bijzonder het beslagleggen van de deurwaarder der belastingen, onmiddellijk inzage te verstrekken in deze overeenkomst, om hem erop te wijzen, dat de apparatuur eigendom is van Basic Office, alsmede Basic Office van één en ander onverwijld bij aangetekend schrijven mededeling te doen onder overlegging van alle ter zake dienende bescheiden.

 

Artikel 9 – Wijze van gebruik

Relatie is verplicht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. Het is Relatie niet toegestaan de apparatuur uit het perceelgedeelte, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met voorkennis van en na schriftelijke toestemming van Basic Office. Indien de apparatuur, op verzoek van Relatie, door Basic Office wordt verhuisd of verplaatst, zal Basic Office dienaangaande kosten aan Relatie in rekening brengen. Deze kosten worden bepaald aan de hand van de, op dat moment in gebruik zijnde, tabel verhuiskosten (inclusief installatie) per gewichtsgroep.

 

Artikel 10 – Eigendomsrecht

 • De apparatuur, inclusief alle toebehoren, hoe ook genaamd, blijft eigendom van Basic Office.
 • Relatie mag het apparatuur niet verhuren, onder enige titel aan derden in gebruik afstaan, verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren of op enige andere wijze aan derden afstaan.
 • Het is Relatie niet toegestaan om de op de apparatuur aangebrachte merken, nummers, namen en / of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te (doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen.
 • Eventuele noodzakelijke of gewenste veranderingen aan de apparatuur mogen uitsluitend door Basic Office worden aangebracht.
 • Basic Office is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten en actiën uit deze overeenkomst voortvloeiend, alsmede de eigendom van deze apparatuur, aan een derde over te dragen. Relatie verklaart reeds thans dat die derde in geval van zodanige overdracht van rechten, bij deze overeenkomst aan Basic Office toegekend, deze ten opzichte van Relatie zal kunnen uitoefenen.
 • Relatie zal de apparatuur op geen enkele wijze aard- of nagelvast met enig onroerend goed verbinden.

 

Artikel 11 – Belastingen

Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door Relatie te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig te wiens naam deze zullen worden gesteld, zijn voor rekening van Relatie.

 

Artikel 12 – Kosten

Alle door Basic Office te maken kosten tot het effectueren en het bewaren van haar rechten, zowel van gerechtelijk- als buitengerechtelijke aard, komen ten laste van Relatie.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 • Basic Office stelt zich aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schuld van Basic Office en / of haar personeel, tot een maximum van EUR 1.000.000,- (zegge één miljoen euro) voor materiële schade en EUR 500.000,- (zegge vijfhonderdduizend euro) voor dood of letsel aan personen, conform de polisvoorwaarden van de verzekeraar van Basic Office.
 • Relatie vrijwaart Basic Office tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de apparatuur of de staat waarin dit zich bevindt.
 • Indien Relatie om welke reden dan ook verhinderd is of wordt om de apparatuur te gebruiken, zal zulks noch invloed hebben op het voortduren van deze overeenkomst, noch op het verschuldigd zijn van enig huurtermijn, ook niet indien er sprake is van overmacht.
 1. Basic Office is niet aansprakelijk voor schade aan de aan de apparatuur verbonden hardware, software en data
 2. Voor zover de apparatuur software bevat, verleent Basic Office Relatie de niet exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten van deze software voor de duur van deze overeenkomst.
 • De door Basic Office beschikbaar gestelde apparatuur, die, anders dan als gevolg van voor rekening van Relatie komende oorzaken, gebreken blijken te vertonen, zullen door Basic Office kostenloos worden hersteld of vervangen. De betreffende gebreken dienen binnen een redelijke termijn na ontdekking daarvan, door Relatie aan Basic Office ter kennisgave worden gebracht.
 • Relatie is op de hoogte van het feit, dat Basic Office via een derde partij conform artikel 10.5 van deze voorwaarden, een toetsing c.q. registratie kan laten plaatsvinden bij het Bureau Krediet Registratie in Tiel, met betrekking tot Maatschappen, Vennootschappen onder Firma, Commanditaire Vennootschappen, Besloten Vennootschappen i.o., eenmanszaken en vrije beroepen.

 

Artikel 14 – Auteursrechtelijke vrijwaring

Het is Relatie bekend dat, krachtens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen van de Auteurswet 1912, het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetenschap of kunst slechts geoorloofd is, indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Partijen komen uitdrukkelijk overeen, dat Relatie bij het gebruik van de apparatuur zich zal vergewissen van de toelaatbaarheid van het kopiëren van het ter kopiëring aangebodene. Relatie vrijwaart Basic Office tegen iedere auteursrechtelijke aansprakelijkheid  voor zover het, door hem, gekopieerde werken betreft.

 

Artikel 15 – Contractwijzigingen

 • Basic Office kan akkoord gaan met aanpassingen in de voorwaarden van deze overeenkomst op de volgende onderdelen:
 • de huurprijs en /of aantal bindingen (velobind)
 • de prijs per tellertik en /of het minimum volume
 1. bijplaatsing van accessoires

Deze aanpassing zal worden vastgelegd in een variatiebijlage. De voorwaarden van deze overeenkomst, exclusief de aanpassing, zullen ongewijzigd worden gehandhaafd.

 • Basic Office kan akkoord gaan met bijplaatsing van apparatuur binnen deze overeenkomst. In dat geval wordt het eerder contractueel overeengekomen minimum aantal tellertikken verhoogd met een minimum aantal tellertikken dat overeengekomen is voor deze nieuwe apparatuur.

 

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Als overmacht zal gelden een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling, of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

16.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de in deze overeenkomst vastgestelde bepalingen ten gevolge van een niet toerekenbare tekortkoming van Basic Office, is Basic Office gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Basic Office tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Basic Office bevoegd, en aan het einde daarvan is Basic Office, verplicht, te kiezen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht en forumkeuze

 • Op de met Basic Office gesloten overeenkomst is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de met Basic Office gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan het oordeel van de bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

 

Artikel 18 – Slotbepalingen

 • Afspraken buiten deze overeenkomst binden beide partijen niet, tenzij deze schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.
 • Niet van kracht zijn alle bijvoegingen, doorhalingen en wijzigingen in deze overeenkomst en de daarbij behorende bijlage(n) en binden Basic Office niet, tenzij deze zijn goedgekeurd door de directie van Basic Office of een daartoe bevoegde medewerker.
 • Door ondertekening door Relatie van deze overeenkomst wordt deze van kracht, onder de opschortende voorwaarde van ondertekening door de directie van Basic Office of een daartoe bevoegde medewerker, wiens bevoegdheid daartoe dient te blijken uit de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • Relatie zal Basic Office direct door middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Relatie (het voornemen tot) intrekking van een ten behoeve van Relatie gedeponeerde aansprakelijkheidsverklaring, als bedoeld in Boek 2, artikel 403 Burgerlijk Wetboek, bekend is geworden. Onverminderd de rechten van Basic Office, is Basic Office in dat geval gerechtigd aanvullende of vervangende zekerheid van Relatie te verlangen. Relatie is verplicht die zekerheid aan te vullen of te vervangen.

Indien een aansprakelijkheidsverklaring, zoals hierboven beschreven, van een derde voor de verplichtingen van Relatie is of wordt ingetrokken, is Basic Office gerechtigd om direct, zonder ingebrekestelling of andere formaliteit, de overeenkomst te ontbinden en het totaal door Relatie verschuldigde direct te vorderen.